1. Home
  2. Informatie
  3. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

 

Wat doet de MR?

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, veiligheid en welzijn op school.

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn.

De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voorde directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

 

Samenstelling

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van de Pontus bestaat uit 10 deelnemers, 5 leerkrachten en 5 ouders.

 

Vergaderingen

De MR van de Pontus kent in principe 6-wekelijks vergaderschema. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d.