Visie en missie

De Pontus is een basisschool met een open, ontspannen sfeer. De kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door goed samenspel, waarbij leraren, kinderen, ouders, methodes en deskundige instanties een belangrijke rol spelen. We stemmen het onderwijs op De Pontus af op de ontwikkeling van de kinderen. Daarbij richten wij ons onderwijs in elk geval op de ontwikkeling van cognitieve (verstandelijke), sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

We steken liever meer energie in het belonen van goed gedrag dan in het straffen. Er wordt naar gestreefd dat leerlingen bereiken wat in hun vermogen ligt. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het effectieve, directe instructie model (EDI-model). De Pontus stelt ambitieuze doelen op, die cyclisch geëvalueerd worden.

We werken aan het verhogen van de opbrengsten: leerresultaten,  tevredenheid van leerlingen,  tevredenheid van de ouders en samenwerking met het vervolgonderwijs.

Naast de methodische toetsen gebruiken we ook landelijke CITO toetsen en observaties om te zien waar (op welk niveau) onze leerlingen zich bevinden.

In de groepen 1-2 wordt gewerkt volgens de principes van opbrengstgericht spel. Ook maken wij gebruik van ontwikkelingsmaterialen. 

In de groepen 1-2 ligt vanuit het welbevinden van de kinderen de focus op betekenisvol thematisch onderwijs waarin de kinderen zich breed kunnen ontwikkelen.  

Concreet ziet dit er als volgt uit:

- Betekenisvol: samen aan het werk rond thematische onderwerpen die bij de jonge kinderen passen. Van elkaar leren wij. 
- Leerkracht als bemiddelaar: De leerkracht zoekt naar een aanbod dat voor de kinderen interessant en betekenisvol is. De leerkracht stimuleert de kinderen dat zij zich goed ontwikkelen en tot leren komen.  (zone van naaste ontwikkeling)
- Brede ontwikkeling: Jonge kinderen ontwikkelen met hun 'hoofd, hart en handen'. Vanuit de basiskenmerken (emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig en ondernemend, zelfvertrouwen) komen kinderen tot leren van kennis en vaardigheden. 
- Thematisch werken: Jonge kinderen leren het beste in een rijke betekenisvolle omgeving. Per thema wordt er bepaald welke doelen aangeboden worden.
- Groepsactiviteiten in de kring voor het vieren, delen en beleven van momenten en het geven van spelinstructies.
- Activiteiten in kleine groepjes: tijdens de speel-werktijd in de kleine kring of in de hoek aanbod, per doel,  op niveau.

We werken handelingsgericht, dit gebeurt cyclisch zowel dagelijks als per periode. Per periode ziet dit er als volgt uit:

- Observeren/waarnemen: Binnen de groepen 1-2 wordt er gewerkt met het observatiesysteem MijnKleutergroep. Met dit observatiesysteem volgt de leerkracht uw kind dagelijks in zijn ontwikkeling en kan de leerkracht goed in spelen op de zone van naaste ontwikkeling (het volgende stapje). 
- Analyseren/begrijpen: het schooljaar is verdeeld in periodes. Elke periode sluiten we af met een groepsanalyse en groeps-/leerlingbespreking. Hierbij wordt de ontwikkeling van elke leerling in kaart gebracht.
- Plannen/doelen: vanuit de groepsbespreking wordt ons onderwijs voor de volgende periode vormgegeven.
- Realiseren: al het bovengenoemde wordt toegepast in de groepen 1-2.