Wat is een MR en wat doet ze?

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is bepaald dat aan een school een medezeggenschapsraad is verbonden. De MR denkt en beslist mee over het beleid van de school. Daarmee levert de MR een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. In de MR zijn zowel de ouders als de leraren vertegenwoordigd. De MR van De Pontus bestaat uit drie ouders en drie leraren. Dit aantal is altijd aan elkaar gelijk. Ouders en leraren hebben ook een evenredig stemrecht.

De MR heeft vijf bevoegdheden, rechten, waarmee hij invloed kan uitoefenen op het beleid zoals de schoolleiding (het bevoegd gezag) dat wenst uit te voeren, te weten informatierecht, recht op overleg, initiatiefrecht, instemmingsrecht en adviesrecht.

Op basis van deze bevoegdheden behoort de schoolleiding de MR onder andere alle informatie te geven die hij nodig heeft voor de vervulling van zijn taak (informatierecht) en behoort het bevoegd gezag met de MR te overleggen over alle zaken die met de school te maken hebben (recht op overleg). Daarnaast kan de MR over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen doen aan de schoolleiding (initiatiefrecht). In een aantal gevallen moet de schoolleiding, alvorens een beleidsbeslissing te nemen, advies vragen aan de MR (adviesrecht) en in weer andere gevallen heeft de schoolleiding zelfs de instemming van de MR nodig alvorens een besluit kan worden uitgevoerd (instemmingsrecht). De schoolleiding mag in het laatste geval het besluit niet uitvoeren als de instemming van de MR ontbreekt.

Concreet betekent dit dat in de MR bijvoorbeeld gesproken wordt over:

  • de besteding van het ter beschikking staande geld 
  • de kwaliteit van het onderwijs
  • het vaststellen van de vakanties en vrije dagen 
  • inschrijving en toelating van leerlingen 
  • groepsindeling 
  • de wijze waarop invulling gegeven wordt aan tussenschoolse opvang.

Naast de wettelijk geregelde bevoegdheden levert de MR ook een bijdrage aan de informatie-uitwisseling tussen ouders, leraren en de schoolleiding. Vragen, wensen en onduidelijkheden van ouders worden aan de orde gesteld bij de leraren en de schoolleiding. De MR speelt op bepaalde terreinen ook een rol bij de verstrekking van duidelijke en volledige informatie van leraren en de schoolleiding aan ouders.

MR en de achterban

In de MR hebben vertegenwoordigers van ouders en leraren zitting. 

De personeelsgeleding van de MR stemt hun standpunt in de MR regelmatig af met alle leraren in het teamoverleg. De oudergeleding heeft op diverse manieren contact met de ouders die zij vertegenwoordigen:

  • in de nieuwsbrief wordt nieuws uit de MR-vergaderingen, dat van belang is voor de ouders, expliciet genoemd; 
  • de oudergeleding is persoonlijk of via de mail bereikbaar voor alle ouders, die op deze manier hun vragen of wensen kenbaar kunnen maken aan de MR.
Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Naast de onderwerpen die hierboven reeds genoemd zijn worden ook ingezonden brieven van ouders op de vergadering besproken. Daarnaast komen ook onderwerpen die ouders of leraren ter ore zijn gekomen of die ze zelf hebben geconstateerd aan de orde. Wat behandeld is in de vergadering, wordt vastgelegd in notulen. Deze notulen worden op in het ouderportaal van de school gepubliceerd.

Contact

De MR heeft een eigen mailadres, namelijk mr@depontus.nl. Hier kunnen vragen, brieven, wensen naar toe gestuurd worden. Daarnaast is het mogelijk om een MR-lid persoonlijk te benaderen. De namen van de MR-leden staan achter in de schoolgids vermeld.