Samen met ouders

De Pontus vindt de betrokkenheid van ouders bij de school en haar activiteiten erg belangrijk. Regelmatig doen wij dan ook een beroep op ouders voor hulp bij de door school of de oudervereniging georganiseerde activiteiten. Zonder de hulp van ouders zouden deze activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Maar ook bij praktische zaken de school betreffende is de hulp van ouders onmisbaar.

 

Ouderapp

Goede communicatie en korte lijnen tussen school en ouders vinden wij belangrijk. Daarom werken wij met een digitaal ouderapp. In onze De Pontus app kunnen ouders de groep(en) van hun kind/kinderen zien met o.a. impressies vanuit de klas of van een activiteit. Daarnaast zijn er nog tal van andere handige functies opgenomen in de app, zoals het plannen van oudergesprekken.

Onze De Pontus app is te downloaden in de App Store of via de Google Playstore.


 

Oudervereniging

De ouders van de leerlingen van De Pontus, hebben zich verenigd in een oudervereniging. Doel van de vereniging is om de samenwerking tussen de school en ouders te bevorderen. De vertegenwoordiging van de oudervereniging bestaat uit een oneven aantal ouders. Voor wat betreft de samenstelling wordt ernaar gestreefd dat alle groepen vertegenwoordigd zijn. Hierdoor hebben we inzicht in hoe de georganiseerde activiteiten door de kinderen zijn ontvangen en wat er leeft in de verschillende groepen.

De belangrijkste taak van de oudervereniging is het verzorgen van de diverse activiteiten die op of buiten school worden georganiseerd. Per activiteit verzorgen een aantal ouderverenigingsleden de organisatie. In overleg met het onderwijzend team wordt besproken hoe een activiteit wordt ingevuld. Vervolgens worden alle voorbereidingen door de oudervereniging met behulp van hulpouders getroffen. De gemaakte kosten komen voor rekening van de oudervereniging. Nadat de getroffen voorbereidingen zijn uitgevoerd wordt, afhankelijk van de activiteit, het team door de oudervereniging en de hulpouders ondersteund bij het uitvoeren van de activiteit.

Activiteiten die verzorgd worden door de oudervereniging zijn:

  • Feesten (Sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolfeest/schoolreis)
  • Sport (korfbal, handbal, voetbal, atletiek, sportdag, avond 4-daagse)
  • Sfeer (bijdrage versiergroep) en verzorgen van een attentie voor schoolverlaters
  • Aanschaf luizenzakken en de Pontus shirts
  • Schoolfotograaf
  • Schoolkalender

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert 1 keer per maand. Voor de planning van de vergaderingen kan de jaarkalender geraadpleegd worden. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, welke op de website worden geplaatst. Ieder jaar in oktober wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Het financieel verslag en de begroting worden ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Tevens worden nieuwe leden voor de oudervereniging benoemd.

Lidmaatschap

Alle ouders kunnen lid worden van de oudervereniging “De Pontus”. Hiervoor betalen ze een contributie, die vaak met “vrijwillige ouderbijdrage” wordt aangeduid. Lid worden van de oudervereniging is weliswaar vrijwillig, maar wie lid wordt, moet wél de contributie betalen. De contributie wordt aan het begin van het schooljaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Na de algemene ledenvergadering worden de ouders via de nieuwsbrief geïnformeerd over de hoogte van het bedrag geldend voor het desbetreffende schooljaar. De ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 zal  € 35,- bedragen. Een oudervereniging valt niet onder de onderwijswetgeving, maar onder het verenigingsrecht. Volgens dit recht bepaalt de algemene ledenvergadering de hoogte en de besteding van de contributie. Ouders die tegen de hoogte en/of tegen de aard van de besteding zijn, moeten dat derhalve in de algemene ledenvergadering kenbaar maken. Uit sociale overwegingen kan een reductie- of kwijtscheldingsregeling worden aanvaard. Voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen bestaat een bijzondere regeling via de gemeente. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente of de leiding van de school.

 

Luizenouders

Binnen de school is er een werkgroep voor het luizenpluizen actief.
Samen met één van de leerkrachten van school coördineren zij de zaken rondom het luizenpluizen.
Op deze manier worden de leerlingen na iedere schoolvakantie in de eigen klas gecontroleerd op hoofdluis en/of neten. De werkgroep zal u bij de start van ieder schooljaar informeren en betrekken.

Heeft u meer vragen voor hen, dan kunt u mailen naar luizenouders@depontus.nl
Hier nog een korte info over luizenpluizen:

Verkorte info luizen.pdf